MUUTTOLIIKEBIBLIOGRAFIA
MIGRATION BIBLIOGRAPHY
MIGRATIONSBIBLIOGRAFI
Johanna Leinonen
Julkaisuja 27.
Siirtolaisuusinstituutti 2019.

Hinta
40,00 €
MUUTTOLIIKEBIBLIOGRAFIA MIGRATION BIBLIOGRAPHY MIGRATIONSBIBLIOGRAFI

MUUTTOLIIKEBIBLIOGRAFIA MIGRATION BIBLIOGRAPHY MIGRATIONSBIBLIOGRAFI

Tämä monitieteinen bibliografia sisältää muuttoliikkeisiin, kotoutumiseen, etnisiin suhteisiin ja vastaaviin aiheisiin liittyvää tutkimusta 1800-luvulta tähän päivään. Sisällytetyt tutkimukset kohdistuvat maahanmuuttoon, maastamuuttoon, maan sisäiseen muuttoliikkeeseen tai kansallisiin vähemmistöihin. Lisäksi bibliografia sisältää johdantokappaleen, jossa tarkastellaan muuttoliiketutkimuksen kehitystä Suomessa 1970-luvulta lähtien ja pohditaan mahdollisia tulevaisuuden tutkimusteemoja.
This multidisciplinary bibliography comprises research on migration, integration, ethnic relations, and related subjects published between the late eighteenth century and the present. The studies included are related to migration from, to, or within Finland. A selection of studies on national minorities is also included. In addition, the bibliography contains an introductory chapter that outlines trends in Finnish migration research since 1970 and provides suggestions for future research themes.
Denna mångvetenskapliga bibliografi innehåller forskning om flyttningsrörelser, integration, etniska relationer och motsvarande tematik från 1800-talet till nutid. Bibliografin innehåller även information om invandring, emigration och inre flyttningsrörelser samt nationella minoriteter. Vidare består bibliografin även av ett inledningskapitel, där forskningen kring flyttningsrörelser och dess utveckling från 1970-talet framåt betraktas, men möjliga framtida forskningsteman.

ISBN 978-952-7167-75-5 (nid.)
ISBN 978-952-7167-76-2 (pdf)
ISSN 2343-3507 (painettu)
ISSN 2343-3515 (verkkojulkaisu)

Pdf-versio