Mari Kattilakoski: MAASEUDUN UUDET TOIMIJAT – Tutkimus paluu- ja tulomuuttajien toimijuudesta maaseutuyhteisöissä ja kehittämisverkostoissa Keski-Pohjanmaalla. Tutkimuksia A 37. Siirtolaisuusinstituutti, Turku 2011, 188 s.

Hinta
20,00 €
Maaseudun uudet toimijat

Maaseudun uudet toimijat

Omaehtoisuuden korostuminen niin aluepolitiikassa kuin maaseudun kehittämisessä on vahvistanut kansalaistoiminnan merkitystä alueiden kehitykselle. Erityisesti maaseudun kehittämisessä korostuu vahvasti paikallista aktiivisuutta ja asukkaiden omaehtoista kehittämistä painottava Leader-toimintatapa. Paikallisyhteisöjen toiminta ja sosiaalinen pääoma ovat nousseet entistä tärkeämmiksi maaseutualueiden kehitykseen ja kilpailukykyyn vaikuttaviksi tekijöiksi.

Kansalaistoiminnan ja yhteisöllisen kehittämisen kasvava painoarvo synnyttävät tarpeen tarkastella maaseudulle suuntautuvaa muuttoliikettä ja sen vaikutuksia paikallisyhteisöjen toimintakykyyn. Millaisia haasteita ja mahdollisuuksia uudet asukkaat luovat maaseudun ja kylien kehittämiselle? Haluavatko ja pääsevätkö maallemuuttajat paikallisyhteisöjen jäseniksi ja alueensa kehittäjiksi? Millainen toimijajoukko maaseudun paluu- ja tulomuuttajat ovat ja millaisia vaikutuksia heillä on alueiden sosiaaliselle pääomalle?

Tutkimuksessa etsitään vastauksia näihin kysymyksiin tarkastelemalla Keski-Pohjanmaalle suuntautunutta maallemuuttoa, muuttajien sosiaalisten verkostojen ja paikkaidentiteetin rakentumista sekä toimijuutta paikallisissa yhteisöissä ja kehittämisverkostoissa. Tutkimuksessa pohditaan myös yhteisöllisen kehittämisen ja sosiaalisen pääoman rakentumista.

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…