Saara Yousfi: Kahdenuranperheet työmarkkinoilla ja aluedynamiikassa. Siirtolaisuustutkimuksia A 27. Siirtolaisuusinstituutti 2005. 183 sivua.

Hinta
20,00 €
Kahdenuranperheet työmarkkinoilla ja aluedynamiikassa

Kahdenuranperheet työmarkkinoilla ja aluedynamiikassa

Teoksessa keskitytään Suomessa vähän tutkitun kohderyhmän, kahdenuranperheiden, olemukseen ja asemaan työmarkkinoilla ja erityisesti niiden muuttoliikkeeseen ja työmatkapendelöintiin. Kaikkiaan kahdenuranperheitä ovat sellaiset pariskunnat, joissa molemmat puolisot kokevat työnsä henkilökohtaisesti palkitseviksi ja ammatilliseen kehittymiseen tähtääviksi sekä ovat työssään sitoutuneita. Tämä tutkimus pohjautuu sellaisiin kahdenuranperheisiin, joissa kummatkin puolisot ovat joko johtajia, ylimpiä virkamiehiä tai erityisasiantuntijoita. Työn teoreettinen viitekehys nojautuu väestömaantieteeseen, erityisesti inhimillisen pääoman ja työmarkkinasaarekkeiden teorioihin. Muuttodynamiikkaa pidetään prosessina, jossa päätökset ja muutot seuraavat toisiaan koko elämän ajan. Täten tutkimuksessa käytetään pitkittäisaineistoa ja sovelletaan tapaushistoriamenetelmää. Tutkimus antaa kuvan tietoyhteiskunnan perheiden muuttuneista rakenteista ja perehdyttää lukijan suomalaisten kahdenuranperheiden ominaisuuksiin ja erityisdynamiikkaan. Kahdenuranperheiden sijoittumisesta ja alueellisesta liikkuvuudesta annetaan kattava esitys.