Ylirajainen avioliitto.
Puolisovalinta ja avioituminen Suomessa asuvien kurdien keskuudessa.
Anne Häkkinen
Julkaisuja 34.
Siirtolaisuusinstituutti 2020. 354 s.

Hinta
35,00 €
Ylirajainen avioliitto. Puolisovalinta ja avioituminen Suomessa asuvien kurdien keskuudessa.

Ylirajainen avioliitto. Puolisovalinta ja avioituminen Suomessa asuvien kurdien keskuudessa.

Eurooppalaisissa ja kotimaisissa julkisissa keskusteluissa maahanmuuttajien solmimat ylirajaiset avioliitot on tyypillisesti nähty ongelmallisina. Erityistä huolta ovat herättäneet järjestetyt avioliitot ja ketjumaahanmuutto Eurooppaan. Käsillä oleva teos laajentaa ja monipuolistaa kuvaa ylirajaisesta avioliittomaahanmuutosta ja puolisovalintaprosesseista. Se avaa avioliittoihin liitettyjä käsityksiä, mielikuvia ja stereotypioita, purkaa auki järjestetyn avioliiton käsitettä sekä osoittaa, että ylirajaisen avioliiton kategorian alle mahtuu joukko hyvin eri tavoin solmittuja liittoja. Tutkimus pohjaa Irakista, Iranista ja Turkista Suomeen muuttaneiden kurdien etnografisiin haastatteluihin sekä Tilastokeskukselta saatuihin tilastoaineistoihin. Tutkimuksessa korostuvat erityisesti nuorten aikuisten kurdinaisten kokemukset ja näkemykset. Se haastaa yksipuolisen käsityksen naisista pelkkinä passiivisina objekteina ja osoittaa, että he osallistuvat aktiivisesti puolisovalintaprosessiin esimerkiksi solmimalla omaehtoisia ylirajaisia online-suhteita.

ISBN 978-952-7167-90-8 (nid.)
ISBN 978-952-7167-91-5 (pdf)
ISSN 2343-3507 (painettu)
ISSN 2343-3515 (verkkojulkaisu)

Pdf-versio